ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

អំពីដយើងខ្ញុំ

 

EntwineTech – េឺជារកុមហ្៊ុនសហ្វចវរសរមាប់អនកចែកចាយបនតផ្ទាល់ក៏ធំជាងដេបងអស់ដលើពិភពដោក ច លមានរកុមហ្៊ុនទទួលបានការអនុញ្ជាតិែំនួនជា 80កំពុងពរងីកខ្លួនដៅជុំវិញពិភពដោក។ រកុមហ្៊ុនរតូវបានបដងកើតដ ើងដៅឆ្ននំ2004 ដហ្ើយឥ ូវដនះមាននិដោជិតរហ្ូត ល់ជាង 200 ន្ទក់ ច លជាជនជាតិហ្វីលីពីន មា៉ដ សុី និង ែិនមា៉កាវ។ EntwineTech ជាក្រុមហ៊ុនផលិតសហ្វវែរ (កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ) ដែលទទួល បានអាជ្ញា​ប័ណ្ណ​បញ្ជាក់​ការអនុញ្ញាតនៅ Alderney (ដែលដើមឡើយទទួលបាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​នៅ Cagayan) និងដែលមាន​ការធ្វើតេស្ត៍តាមរយៈ​បច្ចេកវិជ្ជា​សហ្វវែរ​(កម្មវិធី)​ឧបករណ៍ (TST) ​ដែល​មាន​ការបញ្ជាក់​ទទួល​ស្គាល់​ត្រឹមត្រូវរបស់ IOM។

ការទទួលាគល់ន្ទន្ទ
 • រកុមហ្៊ុនសហ្វចវរ ៏លបីលាញមួយច លទទួលបានការរបកាសេុណកថាដោយ First Cagayan
 • ទទួលបានការដលើកឋានៈជារកុមហ្៊ុន ៏របដសើរបំផុត ដោយ The International Gaming Awards ដៅឆ្ននំ2010
 • អនកទទួលបានសិទធិរបស់ដយើងខ្ញុំទទួលបានការដលើកឋានៈជារបតិបតតិករចលបងបនតផ្ទាល់ដៅអាសុីរបចាំឆ្ននំ តាមរយៈរងាវន់អុីដហ្គមីង (eGaming Awards) ដៅឆ្ននំ2009
ដហ្តុអវីរតូវដរបើរបាស់ EntwineTech ?
 • កមមវិធីសរមាប់រកុមអនកលក់ចែកចាយ ៏សមសួនដៅដោកខាងលិែ និង អាសុី សរមាប់ទីផារន្ទន្ទ ដលើពិភពដោក
 • សហ្វចវរ 1, សាូឌីដោ 2, បទពិដាធន៍ 2សរមាប់រកុមអនកែូលរួមដលង
 • តម្មលដថាកសមរមយ
 • ការផដល់ជូនតាមរយៈការដោន ូ (ទាញយក) និង តាមហ្វ្វលស (flash)
 • ការធាន្ទរយៈដពល ំដណើរការដលើកុំពយូទ័របាន 98.99%
 • ជដរមើសចលបងដរែើនមុខ្
 • កមមវិធីជំនួយបចនែមឥតេិតម្ថល
 • កមមវិធីជំនួយបចនែមរួមគ្នន
 • កមមវិធីរាយការណ៍សរមាប់ការវិភាេមុខ្ជំនួញដពញដលញ
 • របព័នធរេប់រេង់ាែ់ និង បំណុល (ឥណទាន) សរមាប់ទីផារន្ទន្ទដលើពិភពដោក
 • EntwineTech បានកាលយដៅជារកុមហ្៊ុនបដងកើតកមមវិធីកុំពយូទ័រ (សហ្វចវរ) សរមាប់អនកចែកចាយលក់បនតផ្ទាល់មួយអស់រយៈដពលជាង 10ឆ្ននំមកដហ្ើយ
 • EntwineTech បដរមើឲ្យអនកទទួលបានសិទធិែំនួនជាង 70ដៅជុំវិញពិភពដោក
 • សហ្វចវររបស់ដយើងខ្ញុំ អាែរេប់រេងរកុមអនកែូលរួមដលង ំោលៗគ្ននបានរហ្ូត ល់ដៅរាប់ោន់ន្ទក់ដៅរេប់ែដន្ទលះវិន្ទទី
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan