ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញEntwineTech អាែផដល់នូវ:
 • ផលិតផលកមមវិធីមួយសរមាប់អនកលក់ចែកចាយបនតផ្ទាល់ច លរួមបញ្ចូលគ្នននូវបលង់ការងារោណិជាកមម (ការវិនិដោេដពញដលញ) របស់អនក។
 • កមមវិធីសរមាប់អនកលក់ចែកចាយបនតផ្ទាល់ (Live Dealer) ច លរេប់រេង/បំដពញការងារឲ្យពីសាូឌីដោ ឬ កាសុីណូដៅនឹងទីតាំង ឬ កចនលងផ្ទាល់មួយ។
 • សហ្វចវរចលបងភានល់សរមាប់សាូឌីដោ ឬ កាសុីណូដៅទីតាំងមួយច លសបាយរីករាយ។
អតែរបដោជន៍សំខាន់ៗរបស់ EntwineTech េឺ:
 • ទទួលបានបទពិដាធន៍ជាមួយនឹងរកុមអនកែូលរួមដលង ំោលៗគ្ននរាប់ោន់ន្ទក់ (ចាប់តាំងពីឆ្ននំ2004)។
 • ទទួលបានការធាន្ទរយៈដពល ំដណើរការដលើកុំពយូទ័រ 98.99% ជាមួយនឹងការគ្នំង (DDOS attacks)។
 • ែំនួនអនកលក់ចែកចាយ និង ជដរមើសការភានល់ន្ទន្ទច លរតូវសដរមែយក។
 • រទរទង់បានទាំងកមមវិធីពីការដោន ូ យក និង មិនចមនដោន ូ ។
 • របដភទចលបងភានល់ ៏ដរែើនបំផុតដៅកនុងដន្ទះ។


About n2-LIVE platform :
 • n²-LIVE is the new state of the art version of the live dealer game, customized specifically for Mobile and Web 2.0.
 • The live video stream on n2-LIVE is powered by Angelnlive.
Key Benefits of n2-LIVE are:
 • Native App and HTML5 based games.
 • In-game deposit/ fund request.
 • In-game Bonus Cash and Comp pt. system.
 • Single and Fund transfer wallet support.
 • Private bet or table assignment.
 • more ...
Learn more about n2-LIVE
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan