ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

Blackjack ដលើដអរកង់ធំ
entwinetech Big Screen Blackjack
កំណែកម្មវិធីទា

entwinetech Big Screen Blackjack
កំណែកម្មវិធីលើបណ្
  • ជដរមើសដលងភានល់ន្ទន្ទច លអាែរកបាន: ភានល់ែរមុះ ភានល់ពីរន្ទក់ និង ភានល់ពីដរកាយដេ
  • ការដរបើរបាស់កមមវិធី i-Shoe ដ ើមបីបដងកើតសុវតែិភាពចលបង (ដហ្គម) ដោយការដមើលលំោប់ដបៀរ និង ឈ្ុតសនលឹកដបៀរច លដេកំពុងចែក
  • ការកំណត់បលង់ថមីរបស់ Blackjack ដ ើមបីដលើកកមពស់ការដធវើដសែកដីសដរមែែិតតរបស់អនកែូលរួមដលង
  • កមមវិធីចែកចាយបនតផ្ទាល់ច លមានលកខណៈទាក់ទាញ និង សមរមយ
  • ការបដូរដោយផ្ទាល់រវាងចលបង (ដហ្គម) ន្ទន្ទ ដោយមិនចាំបាែ់ឆ្លងកាត់ បប៊ី
download version available web version available
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan