ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

Limelight logo Limelight េឺជាអនកលក់ចែកចាយបនតជាផលូវការែំដោះសហ្វចវរ (កមមវិធីកុំពយូទ័រ) សរមាប់អនកលក់ចែកចាយបនតផ្ទាល់របស់ EntwineTech (EntwineTech Live Dealer) ជានិែចកាលដោកអនកទទួលបានការាវេមន៍ែំដោះការទាក់ទងមកដយើងខ្ញុំសរមាប់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលកមមវិធី។ >sales@limelight-global.com
ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

Sic-bo
entwinetech Sic-bo
កំណែកម្មវិធីទា

entwinetech sicbo
កំណែចល័ត
(Android / iOS)
  • Sic bo ក៏រតូវបានដេាគល់ផងច រថាជា hi-lo, េឺជាដហ្គមឱកាសច លដលងជាមួយនឹងរគ្នប់ ុកឡាក់បីរគ្នប់ និង រួមមានបញ្ចូលការភានល់ច លលកខណៈពិតរបាក ន្ទន្ទ នឹងទទួលបានការតរមូវដៅតាមការរដមៀលម្នរគ្នប់ ុកឡាក់។
download version available web version available mobile version available
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan