ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

ច្រកទ្វារចំរុះនាគ និងខ្លា
entwinetech Multi-Gate Dragon & Tiger
កំណែកម្មវិធីទា
  • វិធីសាស្ត្រសាងសង់ច្រកទ្វារទាំងនេះនៅជំវិញនាគ និងខ្លាទាំងឡាយនៅក្នុងល្បែង ដែលមានច្រកទ្វារចំរុះគឺត្រូវបានយកឈ្មោះតាមធានអានមិន’ Tianmen’ ដាយមេន‘Dimen’ និងរែនមេន‘Renmen’ (ដែលបកប្រែតាមអត្ថន័យនៃពាក្យផ្ទាល់មានន័យថា ’ទ្វារឋានសួរ’ ‘ទ្វារធរណី’ និង ‘ទ្វារមនុស្ស‘ ។ ចំពោះទ្វារនីមួយៗ វាមានមានបិទស្លាក ’នាគ’ ‘ខ្លា’ និង ‘ថាយ(Tie)’ ហើយអ្នកលេងអាចភ្នាល់នៅច្រកទ្វារមួយ ឬច្រើន ទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។
download version available web version available
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan