ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

កំពូលដបៀរ 6 Baccarat
entwinetech super 6
កំណែកម្មវិធីទា

entwinetech super 6
កំណែចល័ត(Android / iOS)
  • ល្បែងបៀដែលគេស្គាល់ថាបាការ៉ាត់ដែលមិនឲ្យប្រាក់កម្លែ (No Commission Baccarat) គឺជាបាការ៉ាត់មួយបែបផ្ សេងទៀតដែលប្រែក្លាយពីបាការ៉ាត់ធម្មតា(Traditional Baccarat)។
  • វាមានខាងភ្នាល់ល្បែងនៅលើបាការ៉ាត់ជាន់ខ្ពស់ទាំងប្រាំមួយ(Super 6 Baccarat ) និងចំនួនប្រាក់ដែលបង់ឲ្ យសម្រាប់ខាងមេដែលឈ្នះមានភាពប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗ។
download version available web version available mobile version available ថមី!
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan