ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

Roulette ដលើដអរកង់ធំ
entwinetech Big Screen Roulette
កំណែកម្មវិធីទា

entwinetech Big Screen Roulette
កំណែកម្មវិធីលើបណ្
  • កង់បង្វិលល្បែង Roulette ដើរចេញដោយផ្ទាល់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក
  • ការស្ទ្រីមគុណភាពថ្មីនៃទូរទស្សន៍
  • កំណត់លក្ខណៈលើបណ្ដាជម្រើសភ្នាល់ភ្លាមៗ
  • វីដេហ្គេមទ្វេ ដោយរួមបញ្ចូលនូវអេក្រង់ពេញ និង អេក្រង់កង់បង្វិល
  • កំណត់ហេតុការកំណត់លក្ខណៈពិសេស និង ស្ថិតិចំពោះការចង្អុលបញ្ជាក់នានា
download version available web version available
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan