ទាក់ទងដយើងខ្ញុំ

                * = ទាមទារ

ផលិតផលកមមវិធីដយើងខ្ញ

Roulette អឺរ៉ុប
entwinetech European Roulette
  • 37ដលខ្ រួមទាំងដលខ្សូនយច លដេដលងភាេដរែើដៅអឺរ៉ុប។
  • ការដៅ (Appealing), បលង់ងាយដលង
  • ជដរមើសការភានល់ទូលំទូោយ និង ែរមុះភាព: បដងកើនការភានល់ ដៅភានល់ និង ការភានល់ជាមួយអនកដៅចកបរ
  • ការបងាាញសមតុលយរបស់អនកែូលរួមដលងបានែាស់ និង លមអិតការភានល់ដពញដលញ
download version available web version available
បានបញ្ជាក់ដោយ:First Cagayan